PRACOWNIA

PSYCHOLOGICZNA

PABIANICE, MONIUSZKI 15
PSYCHOLOG PEDAGOG LOGOPEDA PYTANIA KONTAKT
TERAPIA PEDAGOGICZNA
-Zajęcia rozwijające myślenie matematyczne

Kształtowanie pojęć matematycznych jest procesem ciągłym i w głównej mierze dokonuje się w naturalnych sytuacjach życia codziennego, podczas nadarzających się okazji . Zaplanowane działania służą wprowadzeniu nowych treści lub uporządkowaniu i ukierunkowaniu nagromadzonych doświadczeń dzieci. Głównym sposobem uczenia się matematyki jest rozwiązywanie zadań. Rozwiązanie zadania łączy się z pokonaniem przez dziecko trudności. Ważne jest, aby dziecko samodzielnie potrafiło rozwiązać te trudności. Do szkoły uczęszczają jednak dzieci, które nie potrafią poradzić sobie nawet z prostymi zadaniami. Nie rozumieją ich matematycznego sensu i nie dostrzegają zależności między liczbami.

Celem  warsztatów matematycznych z wykorzystaniem metod Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci. Wiek przedszkolny jest najlepszym okresem do wspomagania dzieci w rozwoju umysłowy m. Efektywność wspomagania rozwoju,
a także wyniki edukacji matematycznej zależą od dopasowania treści kształcenia do możliwości intelektualnych dzieci.

W swojej pracy z dziećmi wykorzystuję treści programowe zawarte w "Dziecięcej Matematyce", "Sztuce konstruowania gier" oraz pozycji "Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki". Jest to program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek,  do których uczęszczają dzieci ze specyficznymi problemami w nauce.
 
W tym programie treści kształcenia podzielone są na 14 bloków tematycznych. Są to:
Orientacja przestrzenna.
Rytmy i rytmiczna organizacja czasu.
Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.
Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów.
Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka.
Klasyfikacja.

Pomaganie dzieciom uświadomieniu sobie stałej liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują one zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej. Równoliczność. Przybliżanie dzieciom aspektu kardynalnego liczby.
Ustawianie po kolei, numerowanie. Przybliżanie dzieciom aspektu porządkowego liczby.
Długość: kształtowanie umiejętności mierzenia i pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości.
Intuicje geometryczne.
Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego.
Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej ilości płynów, chociaż po przelaniu wydaje się, że jest więcej lub mniej. Mierzenie ilości płynów.
Waga i ważenie.
Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią. Zapisywanie czynności matematycznych w sposób dostępny dla pięcio i sześciolatków.

-Celem diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dziecka w młodszym wieku szkolnym jest ocena gotowości do podjęcia nauki u progu szkoły podstawowej.

Głównym założeniem jest obserwacja zachowanie i analiza wytworów dziecka, które umożliwiają dostrzeżenie objawów dysharmonii psychoruchowego opóźnienia rozwoju funkcji uczestniczących w czytaniu i pisaniu. Dzięki temu możliwa jest profilaktyka niepowodzeń w uczeniu się. Badanie rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio i sześcioletnich pozwala na ocenę m.in. sprawności dziecka w obrębie motoryki małej, dużej, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, funkcji wzrokowo-przestrzennych, koordynacji wzrokowo ruchowej, sprawności grafomotorycznej, funkcji słuchowo-językowych , rozwoju umiejętności samoobsługowych  oraz zdolności do kontroli emocji, rozwoju społecznego i  j poznawczy.

Celem w/w badań jest profilaktyka niepowodzeń szkolnych u dzieci pięcio i sześcioletnich o  nieharmonijnym rozwoju. W kolejnych latach nauki diagnoza powinna skupić się na ocenie ryzyka występowania trudności w nauce czytania i pisania( w tym specyficznych trudności
tj. dysleksji, dysortografii i dysgrafii).

-Indywidualne zajęcia dla dzieci w młodszym i starszym wieku szkolnym  mających trudności w nauce czytania i pisania podnoszą sprawność w obrębie:


funkcji wzrokowo-przestrzennych (w tym: percepcji  wzrokowo - przestrzennej i szybkości spostrzegania wzrokowego podczas pracy z materiałem wzrokowym;
koordynacji wzrokowo-ruchowej, strukturalizacji percepcji;
uwagi i kontroli wzrokowo - ruchowej podczas pracy z materiałem złożonym;
pojemności pamięci wzrokowej krótkotrwałej;

funkcji słuchowo-językowych (w tym:  słuch fonemowy; pamięć fonologiczna; umiejętność dokonywania analizy głoskowo-fonemowej, abstrahowania głoski i syntetyzowania głosek; uwaga i pamięć fonologiczna);
integracji percepcyjno-motoryczną oraz czytania i pisania.

-Zajęcia indywidualne dla dzieci dyslektycznych  w młodszym i starszym wieku szkolnym.
Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu są spowodowane zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych i motorycznych, które występują u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Podłożem tych zaburzeń jest nieprawidłowe funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Poszczególne rodzaje tych trudności mogą występować w izolacji lub łączyć się ze sobą. Są to:
dysleksja - trudności w czytaniu lub w czytaniu i pisaniu,
dysgrafia - trudności w opanowaniu kaligrafii (brzydkie, czasem wręcz nieczytelne pismo,)
dysortografia - trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (rażące i nagminne popełnianie błędów ortograficznych).

Etiologia
Do najczęstszych przyczyn należą: czynniki dziedziczne (występowanie rodzinne). mikrouszkodzenia powstałe w okresie ciąży, okresie okołoporodowym i w pierwszych miesiącach życia, wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego.
Prowadzą one w efekcie do:

zaburzeń funkcji językowych i funkcji percepcyjno-motorycznych (postrzegania słuchowego, wzrokowego i motoryki) oraz ich wzajemnego współdziałania
zaburzeń uwagi, pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej)
lateralizacji (brak dominacji ręki oraz oka) i orientacji w przestrzeni.

Zaburzenia te często ulegają pogłębieniu w trakcie rozwoju dziecka w wyniku zaniedbań środowiskowych i dydaktycznych. Z kręgu dysleksji wyklucza się jednakże zaburzenia w czytaniu i pisaniu wynikające wyłącznie z takich zaniedbań lub będące skutkiem upośledzenia rozwoju umysłowego.

Występowanie
Dysleksja występuje u 10-15% populacji dziecięcej, jej najcięższa postać polegająca na opóźnieniu w czytaniu o 2 lata i więcej w stosunku do wieku, inteligencji i wykształcenia, jest oceniana na 4%.

Objawy zależą od wieku dziecka.

- Wiek niemowlęcy i poniemowlęcy - objawy "ryzyka dysleksji":
opóźniony rozwój ruchowy ( słabo lub w ogóle nie raczkują, późno zaczynają chodzić, trudności z utrzymaniem równowagi, obniżone napięcie mięśniowe),
mała sprawność ruchowa (mało zręczne, nieporadne w samoobsłudze).
opóźniony rozwój mowy (później wypowiadają pierwsze słowa, problemy z budowaniem zdań),
dłuższe utrzymywanie się pierwotnych odruchów wrodzonych.

- Wiek przedszkolny 3-5 lat - objawy "ryzyka dysleksji":
opóźniony rozwój ruchowy,
mała sprawność ruchowa całego ciała, a szczególnie rąk (słabo biega, trudności w utrzymaniu równowagi, zapinaniu guzików, nawlekaniu korali, trzymaniu kredki),
słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa ,
opóźniony rozwój mowy,
zaburzenia postrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej

- Wiek 6-7 lat (klasa 0):
trudności z wymową,
trudności w zapamiętywaniu,
trudności w odróżnianiu podobnych głosek, wydzielaniu i łączeniu sylab,
trudności w wyróżnianiu elementów z całości,
trudności orientacji w czasie (pory roku, dnia, godziny),
trudności w rysowaniu i odtwarzaniu figur oraz wzorów,
trudności w układaniu obrazków i elementów według wzoru,
wadliwa wymowa (przekręcanie, przestawianie, notoryczne błędy gramatyczne,
trudności w nauce czytania,
brak lateralizacji (oburęczność, mylenie prawej i lewej ręki itp.),
mała sprawność manualna (wiązanie sznurowadeł, trzymanie nożyczek, sztućców),
opóźnienie orientacji w schemacie ciała.

- Wiek wczesnoszkolny (I-III klasa):
utrzymywanie się i pogłębianie powyższych trudności,
mała sprawność ruchowa (nie potrafi jeździć na dwukołowym rowerze, łyżwach, nartach, problemy z samoobsługą),
utrzymująca się oburęczność,
zaburzenia koordynacji czynności ręki i oka,
trudności w zapamiętywaniu nazw, dat, liczb, tabliczki mnożenia,
mylenie liter,
opuszczanie, przestawianie, dodawanie liter i sylab,
trudności z pisownią,
brzydkie pismo i rysunek.

- Wiek starszy szkolny (powyżej kl. IV i szkoła średnia):
stopniowe zmniejszanie się lub ustępowanie trudności w czytaniu,
ograniczanie się trudności w pisaniu często tylko do dużej ilości błędów ortograficznych i brzydkiego pisma,
uogólnianie się trudności szkolnych na inne przedmioty nauczania,
trudności w nauce języków obcych.

W Pracowni Psychologicznej terapią pedagogiczną zajmuje się Joanna Synowiec.
PSYCHOLOG      |      PEDAGOG     |      LOGOPEDA      |      PYTANIA      |      KONTAKT

PROJEKT STRONY: