PRACOWNIA

PSYCHOLOGICZNA

PABIANICE, MONIUSZKI 15
PSYCHOLOG PEDAGOG LOGOPEDA PYTANIA KONTAKT
ZADAWANE PYTANIA

Jak powinien prawidłowo przebiegać rozwój mowy dziecka?

Rozwój mowy nie u wszystkich dzieci przebiega jednakowo: u jednych szybciej, i te dzieci zaczynają mówić wcześniej, u innych zaś wolniej, co przejawia się późniejszymi początkami mowy i wolniejszym przyswajaniem  wymowy pewnych głosek. Różna może być kolejność pojawiania się poszczególnych głosek w trakcie rozwoju mowy. Stopień rozwoju mowy w danym  momencie zależy od różnych czynników. Do najważniejszych należą psychofizyczny rozwój dziecka oraz wpływ środowiska i odpowiednia symulacja.

Możesz sam wstępnie sprawdzić poziom rozwoju mowy swojego Dziecka, zapoznając się
z poniższą tabelą.

WIEK DZIECKA

 

MOWA DZIECKA 

 

Pierwszy miesiąc życia

Dziecko komunikuje się za pomocą krzyku.

2.–3. miesiąc życia

Niemowlę zaczyna wydawać przypadkowe dźwięki jest to tzw. głużenie albo gruchanie.

Ok. 6. miesiąca życia

W drugiej połowie pierwszego roku życia obserwujemy gaworzenie czyli powtarzanie usłyszanych dźwięków.

1.– 2. rok życia

Dziecko używa wszystkich samogłosek: a, o, e, u, i, y.

Wymawia następujące spółgłoski: p, b, m, t, d, n, k, ś czasem ć, pozostałe spółgłoski zastępowane są innymi o zbliżonym miejscu artykulacji.

Dziecko upraszcza grupy spółgłoskowe, wymawiając najczęściej pierwsze sylaby lub końcówki.

Z końcem pierwszego roku życia pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba.

2. – 3. rok życia

W mowie dziecka pojawiają się proste zdania.

Dziecko wymawia wszystkie samogłoski w tym również nosowe ę, ą, chociaż w jego mowie mogą występować odstępstwa, np. zamiana samogłosek a=o; e=a; i=y.

Dziecko wymawia następujące spółgłoski:

w, f, wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, ch, ki, gi, chi, j, ł, s, z, c, dz.

Zwiększa się liczba wypowiadanych słów. W wieku 2 lat jest ich około 300, w wieku 3 lat ok. 1000.

4. – 5. rok życia

Pojawia się głoska r  oraz głoski sz, ż, cz, dż, choć mogą być jeszcze wymawiane jak s, z, c, dz.

5. – 6. rok życia

Utrwalane są głoski: sz, ż, cz, dż

Mowa dziecka jest w zasadzie zrozumiała.  Głoska r powinna być już wymawiana

U dzieci sześcioletnich mowa powinna być już opanowana pod względem dźwiękowym.


Powrót do pytań


PSYCHOLOG      |      PEDAGOG     |      LOGOPEDA      |      PYTANIA      |      KONTAKT

PROJEKT STRONY: