PRACOWNIA

PSYCHOLOGICZNA

PABIANICE, MONIUSZKI 15
PSYCHOLOG PEDAGOG LOGOPEDA PYTANIA KONTAKT
DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Ocena rozwoju psychoruchowego  od 1 roku życia

 Na badanie oceny rozwoju psychoruchowego kieruje neurolog dziecięcy lub pediatra w celu oceny poziomu rozwoju dziecka tak pod względem ruchowym, intelektualnym oraz społecznym. Podczas badania ocenie podlega także rozwoju mowy czynnej i biernej. W wyniku przeprowadzonej oceny rodzic uzyskuje informację o poziomie rozwoju dziecka i w razie potrzeby   o sposobie stymulacji rozwoju w celu poprawy jego dynamiki.

Ocena poziomu funkcji intelektualnych

Prośba lekarza o zbadanie funkcji intelektualnych jest jednym z najczęstszych powodów kierowania dziecka do psychologa. Ocena rozwoju poznawczego może mieć istotne znaczenie zarówno w procesie diagnozy jak i w planowaniu działań terapeutycznych, które mają na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

Lekarz najczęściej oczekuje, że po konsultacji psychologicznej uzyska precyzyjną informację na temat możliwości intelektualnych dziecka, wyrażoną w jednoznacznym wskaźniku liczbowym, który będzie można porównać z wynikami kolejnych badań a odniesienie go do norm pozwoli ocenić stopień ewentualnego opóźnienia rozwoju czy też szanse na powodzenie w wybranej szkole i zawodzie. W wielu wypadkach oczekiwania te nie zostają spełnione, a interpretacja uzyskanych wyników badań nastręcza wiele trudności zarówno psychologom jak i lekarzom. Wynika to zarówno z problemów w adekwatnym zdefiniowaniu inteligencji , jako przedmiotu badania, stosowanych technik jak i specyfiki funkcjonowania poznawczego (a także ruchowego, emocjonalnego, społecznego) dzieci chorych.

Diagnoza neuropsychologiczna

Na gruncie neuropsychologii możliwy jest większy wgląd w naturę pewnych procesów psychicznych a zwłaszcza percepcji, pamięci, uczenia się i rozwiązywania problemów. Diagnostyka testów może dotyczyć:  lokalizacji uszkodzenia mózgu, określenia rodzaju uszkodzenia, oceny zmian jakości funkcji psychicznych.

Po badaniu wydawana jest opinia psychologiczna

W Pracowni Psychologicznej diagnozą psychologiczną zajmuje się Ewa Majchrowska.PSYCHOLOG      |      PEDAGOG     |      LOGOPEDA      |      PYTANIA      |      KONTAKT

PROJEKT STRONY: